Qimen Volunteer Group

The Mission

To make qimen a daily skill that everyone can use to make better decision in life, make good progress in their wealth, health, relationships and academic.

The Purpose of the Volunteer Group

Making a big differences to yourself and the people around you, how do we do that? By using the power of Qimen, not just you are able to equipped yourself with the basic skills to help yourself, you will be able to help more people. By sharing what is Qimen is about, how does it able to help you and the people around you and creating a positive impart to make you and the people around you much better.

This is a very meaningful and purposeful mission to be with.

How does Qimen Volunteer Group able to help you and the people around you?

Qimen is an amazing skill to have, it can help you to:

 • Make better decision in your life, and others
 • Understand who you should mixed with and befriend with, without wasting time
 • Knowing your own strength and weaknesses so that you can make you stronger and work on your weakness
 • Doing the right thing at the right time to get maximum results

The Group

 • Closely connected group to help one another
 • Supportive and progressive
 • Personally guided by Dougles Chan – Qimen Teacher
 • Positive members and mentors available.

Activities

 • To help to promote the group and qimen to your friends and family
 • Zoom session conducted by Teacher
 • Special entry priority for Qimen Disciples course that will be launched in year 2022
 • Message direct to teacher Dougles
 • Entry to group whatapps
 • Special group activities exclusively to the volunteer group

NHÓM TÌNH NGUYỆN VIÊN VỀ KỲ MÔN

Nhiệm vụ – Mission:

Nhiệm vụ của tình nguyện viên là biến Kỳ Môn Độn Giáp trở thành một kỹ năng hằng ngày mà mọi người có thể sử dụng để đưa ra quyết định tốt hơn trong cuộc sống của họ, có sự thay đổi tốt về sự thịnh vượng, sức khỏe, mối quan hệ và học tập.

Mục đích của nhóm tình nguyện:

Tạo ra sự khác biệt lớn cho bản thân và những người xung quanh bạn, chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào? Đó chính là bằng cách sử dụng sức mạnh của Kỳ Môn Độn Giáp, không chỉ bạn có thể trang bị cho bản thân những kỹ năng cơ bản để giúp đỡ chính mình mà bạn còn có thể giúp được nhiều người hơn. Bằng cách chia sẻ Kỳ Môn là gì, lợi ích của Kỳ Môn đến với bạn và những người xung quanh, cũng như tạo ra động lực tích cực để khiến bạn và mọi người trở nên tốt hơn rất nhiều.

Đây là một sứ mệnh có mục đích và ý nghĩa tuyệt vời.

Làm thế nào để nhóm tình nguyện viên Kỳ Môn có thể giúp đỡ chính họ và mọi người xung quanh?

Kỳ Môn là kỹ năng đáng kinh ngạc mà bạn cần có vì nó có thể giúp đỡ bạn:

– Đưa ra quyết định tốt hơn trong cuộc sống của bạn và những người khác.

– Bạn có thể hiểu nên kết hợp và kết bạn với ai mà không lãng phí thời gian.

– Biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để bạn có thể phát huy cũng như khắc phục yếu điểm.

– Làm đúng việc vào đúng thời điểm để đạt được kết quả tối đa.

Về nhóm:

– Nhóm của chúng ta sẽ kết nối chặt chẽ để giúp đỡ lẫn nhau.

– Hỗ trợ và tiến bộ.

– Được hướng dẫn riêng từ thầy Dougles Chan – giáo viên Kỳ Môn Độn Giáp.

– Những thành viên tích cực và cố vấn có sẵn.

Các hoạt động:

– Giúp quảng bá nhóm và Kỳ Môn đến với bạn bè và gia đình của bạn. (hiện tại có 2 trang chính thức về Kỳ Môn của thầy Dougles Chan: https://www.instagram.com/dougleschanqimen/ và https://www.facebook.com/groups/454641599146029

– Sẽ có các buổi thu hướng dẫn trên zoom sẽ do thầy Dougles Chan thực hiện.

– Sẽ được ưu tiên đầu vào cho khóa học Kỳ Môn cho học trò của thầy    ra mắt vào năm 2022.

– Nhắn tin trực tiếp cho giáo viên Dougles Chan.

– Tham gia vào nhóm chat trên ứng dụng Whatsapp.

– Sẽ có các hoạt động đặc biệt dành riêng cho nhóm tình nguyện viên.

Compare listings

Compare